Rialachas

Déanann bord QQI cinntí faoi bheartais agus príomhfheidhmeanna QQI ar nós: 

  • Ceadú gach beartais agus cur chuige i leith beartais 
  • Pleanáil straitéiseach, pleanáil chorparaideach agus ceadú na gcuntas bliantúil.  
  • Ceadú na ráiteas airgeadais  
  • Ceadú nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta a aistarraingt  
  • Bailíochtú cláir a aistarraingt  
  • Údarás a tharmligean do sholáthraí chun dámhachtainí a dhéanamh  
  • Údarás tarmligthe chun dámhachtainí a dhéanamh a aistarraingt nó a éagsúlú 

Is é an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta a cheapann baill neamhfheidhmiúcháin an bhoird. Caithfidh beirt ionadaithe foghlaimeora agus duine amháin ar a laghad a bheith taithí idirnáisiúnta aici/aige bheith ina measc. Do thréimhse cúig bliana a cheaptar an bord. Éagfaidh téarma an bhoird reatha ar an 5 Samhain 2022.  

Ceanglaítear ar bhord QQI agus fostaithe QQI cloí leis an gCód Iompair.

Comhaltaí an Bhoird

Folúntas

Padraig Walsh, QQI, CEO

An Dr Padraig Walsh

PF, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí

Blake Hodkinson, QQI Director of Further Education and Training

Mr Blake Hodkinson

Stiúrthóir an Bhreisoideachais agus Oiliúna, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath

Photograph of Clodagh McGivern, QQI Board Member and Vice-President of Academic Affairs, USI

Clodagh McGivern

Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla, USI

Irene Sheridan, QQI Board

An tOllamh Irene Sheridan

Ceann Champas Leathanaithe Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan (Cathaoirleach)

Folúntas

Folúntas

Folúntas

Folúntas

Folúntas

04_QQIWebPattern-Certs