Rialachas

Déanann bord QQI cinntí faoi bheartais agus príomhfheidhmeanna QQI ar nós: 

  • Ceadú gach beartais agus cur chuige i leith beartais 
  • Pleanáil straitéiseach, pleanáil chorparaideach agus ceadú na gcuntas bliantúil.  
  • Ceadú na ráiteas airgeadais  
  • Ceadú nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta a aistarraingt  
  • Bailíochtú cláir a aistarraingt  
  • Údarás a tharmligean do sholáthraí chun dámhachtainí a dhéanamh  
  • Údarás tarmligthe chun dámhachtainí a dhéanamh a aistarraingt nó a éagsúlú 

Is é an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta a cheapann baill neamhfheidhmiúcháin an bhoird. Caithfidh beirt ionadaithe foghlaimeora agus duine amháin ar a laghad a bheith taithí idirnáisiúnta aici/aige bheith ina measc. Do thréimhse cúig bliana a cheaptar an bord. 

Ceanglaítear ar bhord QQI agus fostaithe QQI cloí leis an gCód Iompair.

Comhaltaí an Bhoird

Irene Sheridan, QQI Board

An tOllamh Irene Sheridan

Cathaoirleach

Padraig Walsh, QQI, CEO

An Dr Padraig Walsh

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, ex officio

Ms Marianne Doyle

Gnáthchomhalta

Dr Seán Duignan

Gnáthchomhalta a bhfuil taithí idirnáisiúnta aige ag baint le feidhmeanna QQI

Dr. Sharon Feeney

Gnáthchomhalta

Blake Hodkinson, QQI Director of Further Education and Training

Uas. Blake Hodkinson

Gnáthchomhalta

Uas. Kevin McStravock

Gnáthchomhalta

Uas. Anne Naughton

Gnáthchomhalta

Uas. Bryan O'Mahony

Gnáthchomhalta, ionadaí d'fhoghlaimeoirí atá ainmnithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Uas. Maria Ward

Gnáthchomhalta, ionadaí d'fhoghlaimeoirí

04_QQIWebPattern-Certs