Pleanáil agus Tuairisciú

Foilsíonn an QQI ráiteas straitéise gach trí bliana. Léirítear sa ráiteas seo ár misean, ár bhfís agus ár luachanna chomh maith lenár gcuspóirí agus ár gcuir chuige straitéiseacha.  

Liostaítear sa phlean corparáideach na cuspóirí agus na gníomhartha corparáideacha atá le déanamh in aon bhliain ar leith agus déanann sé iad a ailíniú leis an gcuspóir ábhartha ónár ráiteas straitéise 

Ag deireadh gach bliana, déanaimid scrúdú ar ár n-aschur i gcomparáid lenár bplean corparáideach. Breathnaímid ar an méid a rinneamar agus conas a chuaigh sé i bhfeidhm ar fheidhmíocht na heagraíochta. Foilsítear an anailís seo inár dtuarascáil bhliantúil. 

Foilsímid ráitis airgeadais bhliantúla freisin.

04_QQIWebPattern-Certs