An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca measúnú ar a éifeachtaí atá nósanna imeachta rialaithe inmheánaigh QQI, lena n-áirítear an fheidhm iniúchta inmheánaigh. 

I measc na bhfreagrachtaí tá: 

  • Bainistíocht Riosca 

  • Rialú Inmheánach 

  • Iniúchadh Inmheánach 

  • Iniúchadh Seachtrach 

  • Tuairisciú Airgeadais

Tá triúr ball ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca - ball amháin den Bhord agus beirt bhall seachtracha neamhspleácha a bhfuil taithí airgeadais acu. Coinníodh Deloitte freisin le haghaidh iniúchtaí inmheánacha áirithe.  

  • Blake Hodkinson, Uasal, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (Cathaoirleach) 

  • Tony Mealy, Comhlach Comhairleach Bainistíochta, Cartesian Global Consulting  

  • Post Folamh

Téarmaí Tagartha an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca

04_QQIWebPattern-Certs