Ráiteas Príobháideachais

Soláthraíonn an Ráiteas Príobháideachais seo faisnéis faoi na bealaí a mbailíonn, a stórálann, a roinneann nó a choinníonn QQI sonraí pearsanta. 

Coinníonn agus próiseálann QQI sonraí pearsanta faoi go leor cineálacha éagsúla daoine, mar a fhostaithe reatha agus iarfhostaithe, mic léinn, sealbhóirí dámhachtainí a rinne QQI agus a chomhlachtaí dámhachtana oidhreachta (NCEA, NCVA, HETAC, FETAC), soláthraithe, conraitheoirí, baill den phobal a úsáideann ár seirbhísí nó a dhéanann teagmháil linn, srl. 

Próiseálaimid na sonraí seo chun ár bhfeidhmeanna faoi Acht 2012 a chomhlíonadh agus chun an dlí a chomhlíonadh. Tá na sonraí pearsanta seo faoi réir na reachtaíochta um chosaint sonraí agus geallann QQI gach riachtanas reachtach a chomhlíonadh. Tugann an ráiteas seo breac-chuntas ar an gcaoi a n-úsáidimid na sonraí pearsanta a bhailímid agus a stóráilimid, agus ár gcleachtais phríobháideachais freisin nuair a úsáideann tú an suíomh Gréasáin seo. Nílimid freagrach as cleachtais phríobháideachta suíomhanna Gréasáin eile a gcuirimid naisc ar fáil dóibh. 

Go ginearálta, ní aistrímid do chuid sonraí lasmuigh den LEE. Má aistrítear sonraí lasmuigh den LEE, cuirtear bearta atá comhsheasmhach leis an reachtaíocht i bhfeidhm chun cosaint leordhóthanach a chinntiú do na sonraí sin. 

Braitheann na sonraí pearsanta a bhailímid fút ar do rannpháirtíocht nó do chaidreamh le QQI nó ar an úsáid a bhaineann tú as ár suíomh Gréasáin. 

Tá na sonraí a bhailítear san áireamh sna ráitis chosanta sonraí seo a leanas. 

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, ní mór dúinn bunús dleathach a bheith againn chun sonraí pearsanta a úsáid. Baineann an bunús dleathach lenár bhfeidhmeanna faoi Acht 2012. Ina measc seo tá: 

 • Dámhachtainí a Dhéanamh 
 • An tIonad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil (NARIC) a bhainistiú 
 • Bainistiú Qualifax 
 • Údarás a tharmligean chun dámhachtainí a dhéanamh 
 • Athbhreithniú agus comhairle a thabhairt ar chleachtas Dearbhaithe Cáilíochta i soláthraithe oideachais agus oiliúna 
 • Cláir a bhailíochtú 
 • Úsáid an Mhairc Oideachais Idirnáisiúnta a údarú 
 • A chinntiú go bhfuil socruithe cosanta foghlaimeoirí i bhfeidhm 
 • A chinntiú go bhfuil meicníochtaí cuí rochtana, aistrithe agus dul chun cinn i bhfeidhm 
 • An Scéim um Chreidiúnú agus Chomhordú Seirbhísí Béarla (ACELS) a Bhainistiú 

Más gá dúinn do chuid sonraí pearsanta a úsáid chun críche nach bhfuil gaolmhar leis, nó nach luíonn leis, na cuspóirí / na cuspóirí ar bailíodh iad ina leith ar dtús, cuirfimid ar an eolas tú agus míneoimid an bunús dlí a ligeann dúinn déanamh amhlaidh. 

I gcásanna teoranta áirithe, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí orainn de réir dlí sonraí pearsanta áirithe a roinnt, a bhféadfadh do shonraí a bheith ina measc, má tá baint againn le himeachtaí dlí nó chun oibleagáidí dlíthiúla, ordú cúirte, nó treoracha údaráis rialtais a chomhlíonadh. 

Má roinntear aon chuid de do shonraí pearsanta le tríú páirtí, mar a thuairiscítear thuas, cinnteoimid go láimhseáiltear do chuid sonraí pearsanta go sábháilte, slán, agus de réir do chearta, ár n-oibleagáidí, agus oibleagáidí an tríú páirtí faoin dlí.

Soláthraíonn tú go díreach an chuid is mó de na sonraí a bhailímid. Áirítear leis seo: 

 • Faisnéis aitheantais lena n-áirítear ainm agus dáta breithe 
 • Faisnéis teagmhála lena n-áirítear seoladh poist, seoladh r-phoist agus uimhir theileafóin 
 • Faisnéis maidir le dámhachtain lena n-áirítear ainm an mhic léinn, agus gráid 
 • Sonraí/Cáilíochtaí Oideachais 
 • Faisnéis ghnó lena n-áirítear, ainm trádála, teideal poist, gairm, uimhir CBL 
 • Faisnéis íocaíochta lena n-áirítear sonraí cárta creidmheasa / dochair agus uimhreacha cuntas bainc 

Ní choinneoimid do chuid sonraí pearsanta níos faide ná mar is gá chun na críche ar bhailíomar iad, agus coinneofar iad de réir aon cheanglas a fhorchuirtear leis an dlí. I gcás roinnt gníomhaíochtaí próiseála d’fhéadfaimis sonraí a choinneáil ar feadh i bhfad e.g. taifid dámhachtainí, agus i gcás gníomhaíochtaí eile scriosfar sonraí tar éis tréimhse níos giorra, i.e. scriostar ceisteanna tar éis dhá bhliain. 

Chun slándáil do chuid sonraí pearsanta a chinntiú, déanfaimid: 

 • rochtain ar do shonraí pearsanta a theorannú dóibh siúd a bhfuil riachtanas dlisteanach acu eolas a bheith acu, agus a chinntiú go bhfuil siad faoi réir rúndachta; agus 

 • nósanna imeachta a bheith againn chun déileáil le sáruithe sonraí (scriosadh, caillteanas, athrú, nochtadh neamhúdaraithe do shonraí pearsanta nó rochtain orthu go neamhdhleathach), lena n-áirítear fógra a thabhairt duit féin agus/nó d’Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí nuair a éilítear orainn go dlíthiúil é sin a dhéanamh. 

Le do chead agus / nó má cheadaíonn an dlí é, féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a úsáid chun críocha eile. D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost agus/nó teileafón le faisnéis, nuacht agus nuashonruithe ar ár seirbhísí. Féadfaidh tú QQI a stopadh ó theagmháil a dhéanamh leat. Mura mian leat teagmháil a dhéanamh leat a thuilleadh, téigh i dteagmháil linn thíos.

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, tá na cearta seo a leanas agat: 

 • An ceart go gcuirfí ar an eolas tú maidir leis an tslí a mbailímid agus a úsáidimid do shonraí pearsanta. 

 • An ceart fáil a fháil ar shonraí pearsanta fút féin atá inár seilbh. 

 • An ceart go ndéanfaí do chuid sonraí pearsanta a cheartú má tá do chuid sonraí pearsanta atá againn míchruinn nó neamhiomlán. 

 • An ceart go ndéanfaí dearmad ort, i.e. an ceart a iarraidh orainn aon cheann de do shonraí pearsanta atá againn a scriosadh, nó a dhiúscairt, 

 • An ceart chun srian a chur (i.e. cosc) ar phróiseáil do shonraí pearsanta. 

 • An ceart agóid a dhéanamh linn do chuid sonraí pearsanta a úsáid chun críche nó críocha áirithe. 

 • An ceart toiliú a tharraingt siar chugainn tráth ar bith agus do chuid sonraí pearsanta á n-úsáid againn. 

 • An ceart chun iniomparthacht sonraí. Féadfaidh tú cóip de do shonraí pearsanta a iarraidh lena n-athúsáid le seirbhís nó le gnó eile in go leor cásanna. 

 • Cearta a bhaineann le cinnteoireacht agus próifíliú uathoibrithe. Ní úsáidimid do chuid sonraí pearsanta ar an mbealach seo. 

Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, téigh i dteagmháil linn thíos.

Forchoimeádann QQI an ceart an Ráiteas Príobháideachais seo a mhionathrú tráth ar bith. D’fhéadfadh sé seo a bheith riachtanach má athraíonn an dlí, nó má athraímid ár ngnó ar bhealach a théann i bhfeidhm ar chosaint sonraí pearsanta. 

Rinneadh an Ráiteas Príobháideachais seo a nuashonrú go deireanach an 08/07/2021.

Má tá aon cheist agat faoi Ráiteas Príobháideachais QQI, nó faoi na sonraí fút féin atá againn, déan teagmháil linn. 

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí

26/27 Lána Denzille

Baile Átha Cliath 2, D02 P266

Éire 

DPO@qqi.ie 

Más mian leat gearán a dhéanamh, nó má bhraitheann tú nár thug QQI aghaidh ar d’ábhar imní ar bhealach oiriúnach, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: 

An Coimisiún um Chosaint Sonraí 

21 Cearnóg Mhic Liam Theas 

Baile Átha Cliath 2 

D02 RD28 

Éire                                                                                                   Ríomhphost info@dataprotection.ie 

Tel: +353 57 868 4800 or +353 761 104 800 

www.dataprotection.ie

04_QQIWebPattern-Certs