An Keepwell Mark

Bronnadh an KeepWell Mark orainn, creidiúnú náisiúnta sláinte agus folláine a bhronn Ibec ar son ár dtiomantais d’fholláine, sábháilteacht agus sláinte ár bhfostaithe.   

Is sraith caighdeán sláinte agus folláine é an KeepWell Mark atá bainte amach ag QQI maidir le hocht gcolún.

Conas a úsáideann QQI a bheartais agus a chleachtais chun timpeallacht oibre a chruthú atá go maith don tsláinte agus don fholláine.

Conas a úsáidtear faisnéis chun cabhrú le bainisteoirí neamhláithreacht breoiteachta a laghdú, cleachtas bainistíochta a threorú agus tacú le tinreamh.

An chaoi a dtéann QQI thar na híoscheanglais dhlíthiúla chun baill foirne a spreagadh le bheith saor ó thobac.

An chaoi a gcuireann QQI tábhacht agus tairbhí na gníomhaíochta corpartha chun cinn go gníomhach agus a gcruthaíonn sé deiseanna dár bhfoireann a bheith páirteach.

Conas a dhéanann QQI monatóireacht agus feabhsú ar shláinte agus sábháilteacht.

Conas a chosnaíonn agus a chuireann QQI folláine mheabhrach a foirne chun cinn trí bheartais, oiliúint bhainistíochta agus tacaíochtaí.

An chaoi a spreagann agus a chuireann QQI ar chumas na foirne ithe go sláintiúil.

An chaoi a bhfreagraíonn QQI agus a sholáthraíonn réitigh d’úsáid fhadhbúil meiscigh ag an bhfoireann.

04_QQIWebPattern-Certs